Nam Việt xin liệt kê các QCVN về nước thải và nước cấp thường áp dụng. Quý khách hàng bấm vào “tại đây” để xem.

 1. QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm). Xem tại đây
 2. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Xem tại đây
 3. QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm). Xem tại đây
 4. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn của Bộ Y Tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai. Xem tại đây
 5. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Xem tại đây
 6. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất. Xem tại đây
 7. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Xem tại đây
 8. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản. Xem tại đây
 9. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. Xem tại đây
 10. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Xem tại đây
 11. QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Xem tại đây
 12. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Xem tại đây
 13. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu. Xem tại đây
 14. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Xem tại đây
 15. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu. Xem tại đây
 16. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Xem tại đây
 17. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải. Xem tại đây
 18. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.Xem tại đây

Đánh giá

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 8

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này