Thiết kế tính toán các bể trong hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải là công việc của các Kỹ sư Môi trường, cần nhiều thông số và chọn hệ số phù hợp rất phức tạp. Môi trường Nam Việt đã thiết kế bảng tính nhanh để giúp các Kỹ sư Môi trường và Quý khách hàng có Công cụ tính nhanh thể tích và kích thước các bể xử lý nước thải.

Cách sử dụng bảng tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải:

  • Click chuột tới loại Bể cần tính
  • Nhập các thống số hệ thống và chọn hệ số phù hợp
  • Nhấn Enter hệ thống sẽ cho ra kết quả
Thiết kế hố Thu gom nước thải
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
phút
m3
m
m2
m
m
Tính toán bể điều hòa trong xử lý nước thải
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
giờ
m3
m
m2
m
m
Tính toán thiết kế bể khử trùng
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
giờ
m3
m
m2
m
m
Tính toán bể thiếu khí Anoxic
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
mg/l
mgNO3-/mg bùn
°C
mgNO3-/mg bùn
mg/l
mg/l
mg/l
ngày-1
giờ
m3
m3/h
m3/h
m
m
m
m2
m
m
Tính toán bể Sinh học hiếu khí Aerotank
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
ngày
mg/l
mg/l
mg/l
m3
m
m
m
m2
m3
h
Tính toán bể lắng
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
g/m3
mg/l
mg/l
g/m3
m/h
g/m3
m/h
m2
mm/s
m/h
m3/h
m2
m2
m
m
m3/m2.ngày
m2
m/h
m
m
m
m
m
m
Tính toán bể chứa bùn
ngày
m3/ngd
m3/giờ
m3
m
m
m
m3
m3
Tính toán bể keo tụ tạo bông xử lý nước thải
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
phút
m3
m
m
m
m2
m
m
m3
phút
m3
m
m
m
m2
m
m
m3
giờ
m
m3
m
m
m
m2
m
m
m3
Tính toán bể tuyển nổi
m3/ngày đêm
m3/ngày đêm
giờ
m3/giờ
phút
m3
m
m
m
m2
m
m
m
m
m